Jul 12, 2020   8:43 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Conservation of Historical Monasteries in Slovakia
Written by (author):
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.
Department:
Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnova historických kláštorov na Slovensku
Summary:
Dizertačná práca skúma historické kláštory ako jeden z typologických druhov sakrálneho architektonického dedičstva. Vymedzeným priestorom záujmu sú rehoľné sídla na území dnešného Slovenska, ktoré boli postavené do roku 1800. Ide o skupinu stavieb s významnými hmotnými i nehmotnými kultúrno-historickými hodnotami -- v priebehu posledného polstoročia ich však postihli dve plošné zmeny funkčného využitia, s rôznymi sprievodnými javmi a dôsledkami, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené. Zmeny funkcie sa ukázali, ako aj pri iných druhoch architektúry, ako zásadné faktory úspešného zachovania. Cieľom výskumu je charakteristika súčasného stavu architektúry historických kláštorov na Slovensku (t.j. historických predpokladov a vývojových súvislostí rehoľnej architektúry, súčasného stavu jej zachovania a kultúrno-historických hodnôt) a definovanie optimálnych spôsobov využitia a pamiatkovej obnovy s ohľadom na zachovanie (udržateľnosť) ich hmotnej substancie a obsiahnutých kultúrno-historických hodnôt (hmotných i nehmotných). Práca predkladá súhrnný pohľad na vývoj rehoľnej architektúry na Slovensku od počiatkov jej výskytu predovšetkým do roku 1800, rámcovo až do súčasnosti. Historický prierez dokumentuje podobu a skladbu rehoľnej architektúry, osudy jej pôvodnej funkcie a využívania vôbec. Na retrospektívny pohľad nadväzuje analýza súčasného stavu -- identifikácia všetkých zachovaných historických kláštorov (podľa stanovenej definície, podrobnejšie najmä mužských) v prehľadnom katalógu s najdôležitejšími charakteristikami. Vyhodnotenie vlastníckych a užívateľských pomerov poukázalo na pretrvávajúci (opätovný) významný podiel historických kláštorov, ktoré slúžia svojmu pôvodnému účelu. Preto sme vo výskume sledovali aj súčasnú situáciu rehoľného života na Slovensku. Na užšej vzorke skúmaných objektov -- františkánskych, minoritských a kapucínskych kláštoroch sme následne vytvorili osnovu pre identifikáciu prítomných kultúrno-historických hodnôt a charakteristických znakov, ktorých zachovanie by malo byť primárnou úlohou kvalifikovanej pamiatkovej obnovy, ale tiež ohľaduplného užívania. Túto osnovu sme následne použili ako nástroj vyhodnocovania jednotlivých spôsobov využitia historických kláštorov -- od pôvodného, sakrálneho účelu, cez kombinované až po profánne využitie. Širokú škálu vyvolaných stavebných a ďalších zásahov sme vyhodnocovali a ilustrovali početnými príkladmi vhodných architektonických riešení. V práci sme postupovali aj metódou experimentu, keď sa pri vybraných reálnych historických kláštoroch riešili študentské ateliérové projekty zamerané na ich obnovu a adaptáciu -- pri ktorých sme overovali predpoklady získané predošlým výskumom. Slovenské pomery sme konfrontovali so situáciou ohľadom zachovania a využitia historických kláštorov v okolitých krajinách. Dizertačná práca predstavuje zásadnú rekapituláciu minulosti a prítomnosti rehoľnej architektúry na Slovensku a ponúka vhodné predpoklady pre jej ďalšie úspešné zachovanie, využitie a prezentáciu.
Key words:
sakrálne dedičstvo, rehoľná architektúra, historické kláštory, vývoj, súčasný stav, pamiatková obnova, funkčné využitie, Slovensko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited