Dec 11, 2019   11:33 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposals of measures to streamline processes Inventory management and stock management in company Leoni Cable Slovakia, Ltd.
Written by (author): Ing. Gabriel Molnár
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Erik Janák, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku Leoni Cable Slovakia, spol. s r.o.
Summary:Táto práca sa zaoberá analýzou podnikového riadenia zásob a skladového hospodárstva, nájdením jeho nedostatkov a ich elimináciu pomocou návrhov opatrení. Je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná analýze teoretických poznatkov pre tému riadenia zásob a skladového hospodárstva, definovanie dôležitých pojmov a stanovenie východiska pre spracovanie ostatných kapitol v bakalárskej práci. V druhej kapitole sú v analýze súčasného stavu spracované informácie o podniku týkajúce sa jeho histórie, charakteristika podniku, súčasný stav podniku a tiež stav riadenia zásob a skladového hospodárstva. Tretia kapitola je zameraná na vypracovanie vhodných variantov návrhov opatrení na nedostatky zistené v predošlej kapitole. V štvrtej kapitole sú zhodnotené všetky varianty riešenia pomocou návrhov opatrení a ich prínos do podniku a procesu riadenia zásob a skladového hospodárstva.
Key words:metódy riadenie zásob, expedícia, podnikový informačný systém, sklad, skladové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited