Mar 29, 2020   2:47 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of steps to improve communication process in SPPP Slovakia, s.r.o.
Written by (author): Ing. Michal Magdolen
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Samáková, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie v podniku SPPP Slovakia, s.r.o.
Summary:MAGDOLEN, Michal: Návrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie v podniku SPPP Slovakia, s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Jana Samáková, PhD, Trnava: MTF STU, 2013 Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie v spoločnosti SPPP Slovakia, s.r.o. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať proces vnútropodnikovej komunikácie a navrhnúť isté opatrenia, ktoré pomôžu tento proces zefektívniť. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sa práca venuje teoretickým poznatkom z oblasti komunikácie so zameraním na komunikáciu vo vnútri podniku. V druhej časti sa venuje charakteristike spoločnosti SPPP Slovakia a zisťuje aktuálny stav vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti. Na základe analýzy sú v tretej kapitole práce sformulované konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie procesu komunikácie v podniku. V poslednej, štvrtej kapitole sa práca venuje vyhodnoteniu navrhnutých opatrení a ich možnému prínosu v podniku.
Key words:vnútropodniková komunikácia, komunikácia, komunikačné nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited