Jun 6, 2020   10:04 a.m. Norbert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of working environment and corporate culture in the Holcim (Slovakia), in Rohožník
Written by (author):
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie pracovného prostredia a podniková kultúra v Holcim (Slovensko), a. s. v Rohožníku
Summary:SELIČ, VILIAM: HODNOTENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A PODNIKOVÁ KULTÚRA V HOLCIM (SLOVENSKO), A.S. V ROHOŽNÍKU. [BAKALÁRSKA PRÁCA] -- SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVA; ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA, MANAŽMENTU A KVALITY-- VEDÚCI ZÁVEREČNEJ PRÁCE: Ing. MILAN PETRÁŠ, PhD. - TRNAVA: MTF STU, 2012. 48 s. Cieľom bakalárskej práce je hodnotenie pracovného prostredia a podniková kultúra v spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s. v Rohožníku. V bakalárskej práci sme sa zaoberali pracovným prostredím, ako dôležitej časti životného prostredia človeka. V úvode sme zadefinovali pojmy ako pracovné prostredie, metódy jeho hodnotenia a venovali sme sa prehľadu súčasného stavu poznatkov riešenej problematiky v literatúre. V ďalšej časti sme analyzovali pracovné prostredie v skúmanom podniku. V tretej časti je návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v spoločnosti. Záverečná kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhnutých opatrení.
Key words:
Holcim, faktory pracovného prostredia, cement

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited