Nov 14, 2019   4:08 a.m. Irma
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to use the annual report to assess the financial and economic situation in selected industrial enterprise
Written by (author): Ing. Richard Návoj
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Opponent:Mgr. Rastislav Petráš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na využitie výročnej správy na hodnotenie finančno-ekonomických výsledkov vo vybranom priemyselnom podniku
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je prostredníctvom znalostí nadobudnutých počas spracovania teoretickej časti navrhnúť opatrenia na využitie výročnej správy na zhodnotenie finančno-ekonomických výsledkov vybraného priemyselného podniku a zvýšiť úroveň výročnej správy tak, aby reprezentovala dobré meno vybraného priemyselného podniku. Bakalárska práca obsahuje teoretické poznatky k téme, analýzu súčasného stavu riešenej problematiky vo vybranom priemyselnom podniku, na základe ktorej som navrhol opatrenia na riešenie analýzou zistených nedostatkov a zhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení.
Key words:finančná analýza, výročná správa, finančný ukazovateľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited