Jan 24, 2020   2:33 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Suggestion of system of accounting management in small and medium enterprises
Written by (author): Ing. Andrea Drozdová, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému účtovného manažmentu v malých a stredných podnikoch
Summary:Hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe spracovania teoretických poznatkov a analýzy možností a využívania alternatívnej bilančnej politiky v praxi navrhnúť systém účtovného manažmentu podniku a nástroje, ktoré môže využívať v podmienkach malých a stredných podnikov. Dizertačná práca vychádza z teoretických poznatkov o význame účtovníctva ako zdroja informácií pre finančný manažment malých a stredných podnikov. Analytická časť práce je venovaná analýze možností alternatívnej bilančnej politiky, analýze využívania rôznych alternatív účtovného zobrazenia ekonomických transakcií a tiež analýze predpokladov pre účtovný manažment v konkrétnom podniku. Výsledky zistené analýzou sú východiskom pre určenie významu a úloh účtovného manažmentu podniku a jeho mieste v rámci finančného manažmentu podniku. Posledná časť práce je venovaná prínosom doktorandskej práce pre rozvoj teórie a praxe.
Key words:kreatívne účtovníctvo, účtovný manažment, finančný manažment, finančná výkonnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited