Feb 28, 2020   0:25 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effectiveness of individualized and cooperative concepts of instruction in secondary schools with technical focus
Written by (author): Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent 1:doc. PhDr. Igor Budinec, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. František Schauer, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať súčasný stav skúmanej problematiky a overiť efektívnosť individualizovaného vyučovania prostredníctvom samoinštrukčných textov a kooperatívneho vyučovania s využitím niekoľkých vybraných kooperatívnych metód. Efektívnosť výučby bola overovaná prostredníctvom prirodzeného pedagogického experimentu. Dizertačná práca je rozdelená do dvoch častí a to teoretická časť a empiricky výskum. V teoretickej časti bol analyzovaný súčasný stav jednotlivých koncepcií vyučovania. Pri individualizovaných koncepciách výučby sme sa hlbšie zamerali na riadené sebavzdelávanie a tvorbu samoinštrukčných textov. Pri kooperatívnych koncepciách výučby sme sa zamerali na kooperatívne metódy, ktoré sú najlepšie uplatniteľné v praxi. V druhej praktickej časti práce sme sa zaoberali empirickým výskumom. Uvádzame motív pre jeho realizáciu a jeho hlavný cieľ. Pre realizáciu empirického výskumu sme formulovali čiastkové ciele, hlavné a pracovné hypotézy a taktiež použité výskumné metódy. Údaje, ktoré sme získali z prirodzeného pedagogického experimentu sme kvalitatívne a kvantitatívne spracovali a interpretovali. Posledná časť bola zameraná na zhodnotenie prínosov a odporúčania pre pedagogickú prax. Spracovanie a výsledky dizertačnej práce dokazujú, že efektívnosť sledovaných premenných má pozitívny vplyv na vyučovanie predmetu Potraviny a výživa.
Key words:samoinštrukčné texty, individualizované vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, pedagogický experiment, kooperatívne metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited