Jan 24, 2020   2:21 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Implementation of ICT within Teaching Technical Professional Subjects
Written by (author): Ing. Jozef Kadnár, PhD.
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent 1:doc. PhDr. Igor Budinec, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch
Summary:Práca sa zaoberá využitím IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch. Prvá kapitola prezentuje poznatky súčasného stavu danej problematiky v domácej a zahraničnej literatúre. Druhá kapitola definuje hlavný cieľ práce, ktorým je vytvorenie a zhodnotenie terminologického slovníka inžinierskej pedagogiky. Následne bola stanovená hlavná hypotéza práce a päť čiastkových hypotéz. Hypotézy sa zameriavajú na hodnotenie formálnej a obsahovej stránky slovníka. Na základe štatistických výpočtov bola p-hodnota pri všetkých štatistických verifikáciách hypotéz menšia ako 0,05 (95 %), preto možno konštatovať, že sa všetky stanovené hypotézy potvrdili. Vyplýva z toho, že obidve výskumné vzorky (odborníci aj študenti) hodnotili slovník ako vyhovujúci. Podrobný popis metodiky rieši tretia kapitola. Výsledky empirickej časti práce sú spracované v štvrtej kapitole, kde sú zároveň uvedené ďalšie odporúčania pre tvorbu slovníka a jeho elektronickú verziu. Záver práce prezentuje opodstatnenie práce pre teóriu a prax v oblasti inžinierskej pedagogiky a odborovej didaktiky.
Key words:IKT, vyučovací proces, inžinierska pedagogika, terminologický slovník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited