Apr 5, 2020   8:07 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal on efficient use of marketing mix in the company Stanislav Sokol - ALUSTAV
Written by (author): Ing. Anna Kenderová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Černý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu vo firme Stanislav Sokol - ALUSTAV
Summary:Marketing predstavuje jednu zo základných funkcií, ktoré všetky podniky plnia. Potreba zavedenia marketingu si vyžaduje znalosti aj skúsenosti, pretože je to proces náročný. Využíva často nástroje na dosahovanie výsledkov, ktoré tvoria marketingový mix. Je zložený z prvkov označených ako 4P : Product -- produkt, price -- cena, promotion -- marketingová komunikácia a place -- distribúcia. Všetky nástroje sú navzájom prepojené a v určitej miere závisia jeden od druhého. Cieľom diplomovej práce bolo na základe teoretických vedomostí zhodnotiť súčasnú situáciu spoločnosti na trhu a na základe analýzy zefektívniť využívanie jednotlivých nástrojov marketingového mixu.
Key words:Marketing, marketingový mix, cena, produkt, marketingová propagácia, distribúcia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited