Feb 25, 2020   7:51 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for use of assessment and development centers in human resource management of the company ŽOS Trnava, inc.
Written by (author): Ing. Lenka Cerovská
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Opponent:Ing. Roman Glozmek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia assessment a development centier v riadení ľudských zdrojov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
Summary:CEROVSKÁ, Lenka: Návrh využitia assessment a development centier v riadení ľudských zdrojov v podniku ŽOS Trnava, a.s.. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.--Trnava: MtF STU, 2011. 88 s. Diplomová práca je zameraná na návrh využitia assessment a development centier v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.. V prvej kapitole som rozobrala problematiku riadenia ľudských zdrojov v podniku, hlavné činnosti riadenia ľudských zdrojov, najmä výber zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov a hodnotenie zamestnancov. Značnú časť som venovala podrobnému popísaniu AC/DC. Druhá kapitola, praktická časť, pozostáva zo šiestich podkapitol, pričom prvé tri predstavujú charakteristiku analyzovaného podniku, popis organizačnej štruktúry. Vo štvrtej podkapitole som podrobne popísala výber uchádzačov, vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s. Ďalšia podkapitola je zameraná na popísanie a vyhodnotenie dotazníka, ktorý som predložila zamestnancom spoločnosti na zistenie silných stránok a nedostatkov v analyzovaných oblastiach. V poslednej, šiestej podkapitole som zhodnotila výsledky analýzy. Tretia kapitola obsahuje návrhy možností zavedenia a realizovania AC/DC v spoločnosti. Na záver som zhodnotila moje návrhy zlepšenia súčasného stavu.
Key words:development centre, riadenie ľudských zdrojov, výber zamestnancov, assessment centre, hodnotenie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited