3. 4. 2020  0:48 Richard
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie internetu na škole
Autor: Ing. Ingrid Líšková
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie internetu na škole
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá využitím Internetu na škole. Cieľom je zistiť a porovnať názory žiakov dvoch stredných odborných škôl v Prievidzi pri využívaní digitálnych technológií a Internetu na škole. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej časti rozoberáme základne pojmy Internetu, jeho služby a uplatnenie vo vzdelávaní. Pozornosť venujeme súčasnému stavu využívania internetových technológií na školách, zavádzaniu moderných didaktických prostriedkov, poukazujeme na digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov. Ťažiskom ďalšieho záujmu bol pedagogický výskum, ktorý sme zamerali na využívanie Internetu a digitálnych technológií na stredných odborných školách. Analyzujeme kvantitatívne a kvalitatívne výsledky výskumu, ku ktorým sme sa dopracovali pomocou vyplnených dotazníkov od žiakov 2. ročníkov stredných odborných škôl v Prievidzi. Výsledky výskumu nám potvrdili, že žiaci majú dostatočný prístup k Internetu. Pri príprave na vyučovanie najčastejšie využívajú službu World Wide Web. Majú dobré vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou, ale nemajú záujem o elektronické vzdelávanie. V závere odporúčame zamerať sa na informovanosť žiakov vo využívaní nových informačno- komunikačných technológií a na možnosti praktického využitia elektronického vzdelávania na stredných odborných školách.
Klíčová slova:Digitálne technológie., Internet., E-learning.

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně