2. 4. 2020  2:58 Zita
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie internetu na škole
Autor: Ing. Ingrid Líšková
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie internetu na škole
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá využitím Internetu na škole. Cieľom je zistiť a porovnať názory žiakov dvoch stredných odborných škôl v Prievidzi pri využívaní digitálnych technológií a Internetu na škole. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej časti rozoberáme základne pojmy Internetu, jeho služby a uplatnenie vo vzdelávaní. Pozornosť venujeme súčasnému stavu využívania internetových technológií na školách, zavádzaniu moderných didaktických prostriedkov, poukazujeme na digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov. Ťažiskom ďalšieho záujmu bol pedagogický výskum, ktorý sme zamerali na využívanie Internetu a digitálnych technológií na stredných odborných školách. Analyzujeme kvantitatívne a kvalitatívne výsledky výskumu, ku ktorým sme sa dopracovali pomocou vyplnených dotazníkov od žiakov 2. ročníkov stredných odborných škôl v Prievidzi. Výsledky výskumu nám potvrdili, že žiaci majú dostatočný prístup k Internetu. Pri príprave na vyučovanie najčastejšie využívajú službu World Wide Web. Majú dobré vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou, ale nemajú záujem o elektronické vzdelávanie. V závere odporúčame zamerať sa na informovanosť žiakov vo využívaní nových informačno- komunikačných technológií a na možnosti praktického využitia elektronického vzdelávania na stredných odborných školách.
Kľúčové slová:Digitálne technológie., Internet., E-learning.

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene