Oct 29, 2020   0:31 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of graduates on the labor market
Written by (author): Ing. Alena Čechvalová
Department:
Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Uplatnenie absolventov na trhu práce
Summary:
Cieľom diplomovej práce je preskúmať, aký je súčasný stav nezamestnanosti, zamestnanosti, a hlavne pripravenosti a uplatniteľnosti absolventov škôl pre vstup na trh práce na jednej strane a na strane druhej pripravenosť trhu práce prijať absolventov. Diagnostický výskum sme realizovali na Strednej odbornej školy, Piešťanská ulica, Nové Mesto nad Váhom, pomocou dotazníkovej metódy. Výskumu sa zúčastnilo 127 absolventov z toho 88 žiakov študijného odboru a 39 žiakov učebného odboru. Cieľom výskumu bolo zistiť životné a profesijné plány žiakov SOŠ, preskúmať predbežné uplatnenie absolventov v školskom roku 2010/2011, preskúmať, či štúdium na danej škole splnilo ich očakávania, overiť spokojnosť -- nespokojnosť s výberom danej školy. Z výsledkov analýzy kvantitatívneho a kvalitatívneho diagnostického výskumu sme zistili, že 50,4% respondentov bude po skončení SOŠ pokračovať v štúdiu na vysokej škole, resp. v maturitnom a nadstavbovom štúdiu. Vhodné zamestnanie má podľa výsledkov prieskumu nájdených 22,1% respondentov. Nespokojnosť s výberom školy v dotazníku vyjadrilo 65,3% žiakov a 49,6% žiakov je toho názoru, že škola ich dostatočne pripravila na uplatnenie na trhu práce.
Key words:
absolvent, trh práce, nezamestnanosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited