Feb 28, 2020   8:10 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposed improvements to the system of family education
Written by (author): Ing. Diana Račáková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Opponent:PhDr. Jiří Jánošík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh skvalitnenia systému rodinnej výchovy
Summary:Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky súčasnej rodinnej výchovy vo vybraných rodinách zo stredoslovenského mesta. V úvode je charakterizovaná rodinná výchova a jej vplyv na budúcnosť dieťaťa a cieľ diplomovej práce, ktorým je analýza a porovnanie výchovných prístupov rodičov na vplyv ich výchovy na správanie sa dieťaťa. Prvá kapitola obsahuje základné teoretické charakteristiky rodinnej výchovy, metódy, štýly, komunikáciu v rodinnej výchove a jej dôsledky na budúcnosť dieťaťa. Zaoberá sa aj legislatívnymi parametrami na Slovensku. V druhej kapitole je analýza súčasného stavu systému rodinnej výchovy a samotný prieskum pomocou dotazníka. Tretia kapitola obsahuje návrh opatrení na skvalitnenie systému rodinnej výchovy. V štvrtej kapitole sú zhodnotené prínosy a možné uplatnenie navrhovaných opatrení do budúcnosti, ktoré budú slúžiť ako podkladová štúdia pri podobných výskumoch zameraných na rodinnú výchovu. V závere práce je stručný opis a zhrnutie diplomovej práce.
Key words:Výchova, Rodina, Systém, Rodičovská rola, Komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited