Feb 19, 2020   12:13 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality improvement of the learning process via computer technologies
Written by (author): Ing. Dušan Dižo
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Marianna Koňušíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom počítačových technológií
Summary:Dižo, Dušan: Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom počítačových technológií. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Vedúca diplomovej práce: Ing. Katarína Krpálková--Krelová, PhD. Trnava: Materiálovotechnologická fakulta STU, 2011. 95 s. Práca prináša návrh zlepšenia kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom počítačových technológií v predmete Konštrukcia a modelovanie odevov, v študijnom odbore scénické výtvarníctvo -- kostýmová tvorba. Východiskom je analýza moderných technológií, ktoré majú umožniť komplexnú počítačovú podporu výtvarno-technickej prípravy výroby. Nové technológie majú zlepšiť kvalitu vyučovania pri produkcii návrhu odevov, technických nákresov a simulácie textúr; rozbore a rozpočte výrobku; tvorbe výkresovej dokumentácie; realizovaní automatizovaných strihových riešení, modelovaní, stupňovaní a polohovaní dielov a programovaní aplikácií a počítačových výšiviek v tvorbe historických a scénických kostýmov. Zaradenie vyučovania počítačových technológií do edukačného procesu v predmete Konštrukcia a modelovanie odevov vychádza z cieľov, úloh a obsahu predmetu, a zo zistených predpokladov partnerov Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave a zástupcov zamestnávateľov v Bratislavskom regióne. Výskum preukázal opodstatnenosť rovnomerného využívania ručných metód a počítačovej podpory výroby v predmete konštrukcia a pri riešení projektov scénickej kostýmovej tvorby.
Key words:vyučovanie, kvalita, scénický kostým, CAD, technológia, konštrukcia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited