Oct 31, 2020   2:12 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:management of education of employees in the INA Skalica company and evaluation of its effectivity
Written by (author): Ing. Tomáš Juríček
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti
Summary:
JURÍČEK, Tomáš, Bc.: Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied.- Školiteľ: Ing. Jaroslav Jambor, PhD. - Trnava: MtF STU, 2011. 75 s. Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu personálneho manažmentu a vzdelávania zamestnancov v INA Skalica s.r.o. a návrhmi opatrení na zlepšenie súčasného stavu. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola popisuje teoretické a metodologické východiská personálneho manažmentu so zameraním na vzdelávanie. Cieľom tejto časti bolo načrtnúť problematiku týkajúcu sa histórie personálneho manažmentu, štruktúry a a najmä činností personálneho manažmentu v oblasti vzdelávania zamestnancov. Druhá kapitola charakterizuje na základe poznania skutočného stavu a analýzy poskytnutých firemných materiálov firmu INA Skalica s.r.o., organizačnú štruktúru personálneho odboru, jednotlivý popis pracovných činností a základné činnosti personálneho odboru so zameraním na vzdelávania zamestnancov. Výsledkom tejto analýzy je zistenie nejasností v popise pracovných činností na personálnom odbore, nedostatky pri vzdelávaní zamestnancov, chyby v procese sebahodnotenia zamestnancov, chýbajúci benchmarking vzdelávania a nedostatočné hodnotenie efektívnosti vzdelávania. Tretiu kapitolu tvorí samotný návrh zlúčenia Oddelenie výchovy a všeobecného vzdelávania pracovníkov s Oddelením odborného vzdelávania pracovníkov a tréning pracovníkov. Ďalšia časť návrhu sa zaoberá rozšírením spolupráce so vzdelávacími agentúrami pri potrebe vzdelávania zamestnancov a zavedenie hodnotenia agentúr. Myšlienku väčšej zainteresovanosti zamestnancov na vzdelávaní sme rozvinuli v návrhu sebahodnotenia zamestnancov INA Skalica. Následná časť návrhu sa zaoberá možnosťou zavedenia benchmarkingu vzdelávania. Posledná časť návrhu rieši zavedenie hodnotenia efektívnosti vzdelávania priamym nadriadeným. Štvrtá kapitola zhodnocuje návrhy a odporúčania, pričom sa zameriava na ich hlavné prínosy. Sú to najmä: skvalitnenie personálneho odboru, zefektívnenie procesu vzdelávania, jeho hodnotenie a zvýšenie pracovných výkonov.
Key words:
hodnotenie, Personálny , manažment, efektívnosti, vzdelávania, vzdelávanie, zamestnancov

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited