Feb 28, 2020   6:33 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimalisation proposal of financial planning model in company AGROPARTNER, l.l.c. Plavecké Podhradie
Written by (author): Ing. Štefan Blažíček
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh optimalizácie modelu finančného plánovania v podniku AGROPARTNER spol. s r.o., Plavecké Podhradie
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo podať ucelenú informáciu o význame finančného plánovania pre podnik, vykonať analýzu súčasného stavu finančného plánovania v podniku AGROPARTNER, spol. s r. o., navrhnúť optimálny model pre finančné plánovanie podniku a porovnať aký vplyv bude mať vývoj . V teoretickej časti diplomovej práce poukazujem na význam finančného plánovania, ktorá je chápaná ako nástroj manažmentu podnikových financií. Ďalej je tu teoretické vymedzenie postupu pri tvorbe finančného plánu, jeho hodnotení a kontrole. V druhej - analytickej časti sa venujem aplikácii teoretických poznatkov o finančnom plánovaní pri posudzovaní finančnej situácie podniku AGROPARTNER, spol. s r. o.. Využívam účtovné výkazy, hlavnú knihu a výročné správy podniku na vertikálnu a horizontálnu finančnú analýzu, takisto zisťujem pomerové a súhrnné ukazovatele Tretiu časť venujem návrhu modelu finančného plánu pre podnik. V poslednej časti zhodnocujem prínos opatrení pre spoločnosť AGROPARTNER, spol. s r. o. Plavecké Podhradie.
Key words:finančné plánovanie, finančný plán, finančná analýza

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited