Feb 19, 2020   11:44 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Phenomenon of Cultural Identity in the process of Cultural Sustainable Life (Application on Traditional Historical Structures)
Written by (author): Ing. arch. Erika Foltinová, PhD.
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent 2:Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu)
Summary:Súčasné globalizačné trendy sú príčinou, že otázky identity, kultúry, tradície, či udržateľného spôsobu života sú stále viac diskutovanými, a to najmä na poli architektúry. Všeobecná nespokojnosť so stratou identity a následne potreba hľadania koreňov je spájaná s prostredím v mestách, hlavne s ich architektúrou. Architektúra a identita tak dostávajú multidisciplinárny ráz. Ako kultúrny fenomén je architektúra nositeľom silných odkazov podieľajúcich sa na tvorbe kultúrnej identity. Je jedným z determinantov orientácie a identifikácie sa človeka v priestore. Hoci sa identita lokalít mení, môže byť posilnená jej užívateľmi. Rešpekt k existujúcemu kontextu (nielen architektonickému) sa stáva východiskovým bodom návrhu, nakoľko je potrebné poznať históriu vzniku danej lokality a dôvody vzniku zástavby. Ústredným motívom dizertačnej práce je zachovanie kontinuity kultúrnych vrstiev, prepojenie existujúceho s novým, pričom ťažisko spočíva v historických architektonicko-urbanistických štruktúrach. Hlavným cieľom práce je snaha špecifikovať proces tvorby kultúrnej identity a definovať, ako a čím je deštruovaná a ako je možné ju podporiť. Princíp je aplikovaný na území bratislavského južného Podhradia, kde prostredníctvom rôznych variantov skúmame možné prístupy k definovaniu identity.
Key words:kultúrna identita, genius loci, image mesta, kultúrna udržateľnosť, kontext prostredia, Podhradie, globalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited