Jul 14, 2020   8:14 a.m. Kamil
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Requirements for the textbooks of technical subjects (engineering, electrical engineering, construction, chemical, etc.) in secondary vocational schools.
Written by (author): Ing. Marian Novota, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Vladimír Soták, CSc.
Opponent 2:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach
Summary:
Cieľom dizertačnej práce bolo zhodnotiť stav učebníc určených pre výučbu základov elektrotechniky u žiakov prvých ročníkov stredných odborných škôl, vytvoriť a prakticky overiť kvalitu novokoncipovaných učebných textov a experimentálne overiť efektívnosť výučby za pomoci týchto učebných textov. Novokoncipované učebné texty vytvoril autor práce na základe výsledkov prieskumu, požiadaviek pedagogických pracovníkov a žiakov, ktorí učebnicu používajú pri výučbe predmetu Základy elektrotechniky. Autor dizertačnú prácu vytvoril počas doktorantského štúdia na Katedre inžinierskej pedagogiky (KIP) Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Prieskum sa realizoval na Strednej priemyselnej škole so sídlom v Trnave na Komenského 1 a na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave na Sibírskej 1. Predvýskum sa realizoval na Strednej odbornej škole automobilovej na ulici J. Jonáša 5 v Bratislave. Experimentálna časť výskumu sa realizovala na Strednej priemyselnej škole na Komenského 1 v Trnave, Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave a na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave. Práca sa skladá z piatich častí a to z teoretickej analýzy a prieskumu, predvýskumu, pedagogického výskumu a záverečného zhrnutia výsledkov. V prvej časti práce autor vymedzuje základné pojmy, analyzuje súčasný stav problematiky, charakterizuje didaktické zásady, zaoberá sa tvorbou a hodnotením učebných textov a procesmi prebiehajúcimi pri učení sa čítaním textu. Vedeckými metódami analyzuje súčasný stav učebníc určených k výučbe základov elektrotechniky. Hodnotí kvalitu učebníc s využitím expertnej a štatistickej metódy. Expertnou metódou hodnotí vlastnosti učebnice na základe výrokov pedagogických pracovníkov. Štatistickou metódou skúma parametre učiva pomocou merania obťažnosti učebného textu. V tretej časti sa venuje predvýskumu. Vedeckými metódami analyzuje novovytvorený učebný text základov elektrotechniky. S využitím Cloze testov analyzuje čitateľnosť učebných textov. Kvalitu učebného textu hodnotí na základe výrokov pedagogických pracovníkov a žiakov, pre ktorých je učebnica určená. V štvrtej časti sa venuje empirickému výskumu. Uvádza ciele, hlavnú a pracovné hypotézy výskumu. Zaoberá sa identifikáciou súboru respondentov, výskumnými metódami a technikami, organizáciou výskumu a charakterizuje aktívne a intervenujúce premenné. V záverečnej časti práce sa nachádza spracovanie výsledkov výskumu. Autor pojednáva o štatistickej verifikácii výskumných hypotéz, interpretuje výsledky výskumu, vyslovuje odporúčania na zefektívnenie vyučovania za pomoci novokoncipovaných učebných textov. Zhrnul výsledky dizertačnej práce a potvrdil, že získané výsledky prispejú k zvýšeniu efektivity výučby základov elektrotechniky.
Key words:
pedagogický experiment, tvorba učebného textu, základy elektrotechniky, efektívnosť vyučovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited