Feb 19, 2020   10:24 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Corporate culture
Written by (author): Ing. Petra Niklová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Horňáková, PhD.
Opponent:PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podniková kultúra
Summary:NIKLOVÁ, Petra: Podniková kultúra. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Veronika Horňáková- Trnava: MtF STU, 2012. 65 s. Moja práca sa v prvej časti zaoberá stručným popisom a všeobecnou charakteristikou podnikovej kultúry a jej podstaty, významom, postavením v podniku, typmi a prostriedkami. V druhej kapitole je podrobne popísaná základná charakteristika spoločnosti KOBOK s.r.o., jej dlhodobé ciele, postavenie na trhu, organizačná štruktúra podniku a produkty danej firmy. Súčasťou tretej kapitoly je podrobné rozpracovanie metód prieskumu a analýza dát. Vo štvrtej kapitole sú vyhodnotené výsledky prieskumu, ktoré som získala pomocou dotazníkovej metódy. Posledná časť rozpracováva návrhy riešenia danej problematiky, a ich možné zavedenie v praxi.
Key words:symboly, rizuály, hodnoty, komunikácia, podniková kultúra, zamestnanci, pravdlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited