28. 1. 2020  21:33 Alfonz
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
Autor: Ing. Simona Hrachová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Oponent:PhDr. Andrea Hagovská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
Abstrakt:HRACHOVÁ, Simona: Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov v podniku PAPO, s. r. o. [Bakalárska práca] / Simona Hrachová -- Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Lektorský kabinet. -- Školiteľ: JUDr. Bystrík Šramel -- stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor práv. -- Trnava: MTF STU, 2012. Cieľom bakalárskej práce je zisťovanie príčin fluktuácie zamestnancov v podniku. Hlavným problémom je, že zamestnanci spoločnosti PAPO, s. r. o. nie sú motivovaní a kvalita ich práce je nedostatočne ohodnotená. K zisteniu príčin fluktuácie zamestnancov som použila pre výrobných pracovníkov v podniku, čiže vodičov. Pomocou dotazníka som zistila hlavné príčiny fluktuácie zamestnancov. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky. V druhej časti práce som sa zamerala na charakteristiku podniku a jej súčasný stav. Tretia kapitola je analytická a obsahuje analýzu výsledkov k hypotéza a overenie jednotlivých hypotéz. Štvrtá časť obsahuje jednotlivé návrhy na zlepšenie súčasného stavu. Výsledok navrhovaných opatrení by mal slúžiť na zlepšenie súčasného stavu v podniku.
Kľúčové slová:nábor zamestnancov, výber zamestnancov, fluktuácia, prijímanie zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene