Dec 5, 2019   9:04 p.m. Oto
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design Measures to Visualize the Results of Business in Company Vetropack Nemšová Ltd.
Written by (author): Ing. Radoslav Bariš
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Černý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na vizualizáciu výsledkov podnikania spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Summary:Bariš, Radoslav: Návrh opatrení na vizualizáciu výsledkov podnikania spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita. Materiálovotechnologická fakulta. Školiteľ: Ing. Viera Bestvinová, Phd. Trnava: MTF STU, 2012. Počet strán /55/ Cieľom bakalárskej práce je zdôrazniť význam vizualizácie výsledkov vizuálneho manažmentu a navrhnúť opatrenia na vizualizáciu podnikových výsledkov v podniku Vetropack Nemšová s.r.o. V teoretickej časti vysvetľujeme, čo to vlastne vizualizácia je, čo je jej úlohou a dôvody vizualizácie. Ďalej opisujeme finančnú analýzu, jej fázy a charakterizujeme finančné ukazovatele podľa toho či skúmajú javy, ktoré už prebehli "ex post" alebo predpovedajú vývoj do budúcnosti "ex ante". V druhej časti sme sa zaoberali dôkladnou analýzou podniku Vetropack Nemšová s.r.o., kde sme zisťovali základné údaje o podniku, jeho histórií, o predmete jeho činnosti a skúmali sme akými spôsobmi podnik vizualizuje svoje výsledky pre zamestnancov, partnerov i pre verejnosť. Návrhová časť obsahuje naše získané poznatky a návrh viacerých opatrení na zefektívnenie vizualizačných prostriedkov v podniku. V ďalšej časti zhodnocujeme naše návrhy a opisujeme ich výhody oproti súčasnému riešeniu vizualizácie v podniku. Výsledkom našej práce by malo byť zlepšenie informovanosti o podnikových výsledkoch.
Key words:vizuálny manažment, vizualizačný prostriedok, finančná analýza, finančné ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited