Jan 19, 2020   9:08 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposition of measures to improve the way of review and evaluation of employee educational effectiveness at company TECHNOS, a.s.
Written by (author): Ing. Karin Kolesárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s.
Summary:V bakalárskej práci sa zameriavam na skúmanie posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania pracovníkov vo výrobnom podniku. Cielom práce je analýza spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s. a následne návrh opatrení na zdokonalenie tohto spôsobu. Práca je tvorená štyrmi hlavnými castami. Prvá teoretická cast zahrna definície základných pojmov týkajúcich sa vzdelávania zamestnancov, efektívnosti vzdelávania a spôsobu posudzovania a hodnotenia tohto vzdelávania. Druhá analytická cast zahrna strucnú charakteristiku podniku a popis súcasného stavu v skúmanej oblasti. Na základe výsledkov analýzy je vypracovaná tretia cast práce, ktorá obsahuje návrhy opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov. Posledná cast práce je tvorená zhrnutím navrhovaných opatrení, v ktorom vyzdvihujem ich výhody a význam pre podnik.
Key words:hodnotenie, vzdelávanie, efektívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited