Dec 14, 2019   0:10 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Personal development of employees, career and her creation
Written by (author): Ing. Denisa Kocúriková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Silvester Sawicki, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osobný rozvoj zamestnancov, kariéra a jej tvorba
Summary:KOCÚRIKOVÁ, Denisa: Osobný rozvoj zamestnancov, kariéra a jej tvorba [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: PhDr. Silvester Sawicki, PhD., - Trnava: MTF STU, 2010. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou osobného rozvoja zamestnancov, kariérou a jej tvorbou. Úvodná časť práce je zameraná na teoretické východiská osobného rozvoja zamestnancov. Popisuje sa tu princíp rozvoja zamestnancov, rozvojové metódy a odlišné prístupy organizácie vo vzťahu k rozvoju zamestnancov. Druhá kapitola objasňuje analýzu kariéry a jej tvorby. Táto kapitola podáva prehľad o mnohostrannom chápaní kariéry a o význame, ktorý prináša pre zamestnanca a zamestnávateľa. Bližšie charakterizuje riadenie kariéry, plánovanie kariéry, kariérny pohyb a kariérne typy. Najdôležitejšou časťou práce je prieskum, ktorý sa zaoberá problematikou spojenej s kariérou zamestnancov firmy OMS, s. r. o. Záverečná časť práce hodnotí výsledky prieskumu a navrhuje odporúčania pre praxe, ktoré by zlepšili súčasné podmienky, ktoré sú vo firme vytvorené pre tvorbu a rozvoj kariéry zamestnancov.
Key words:osobný rozvoj zamestnancov, plánovanie kariéry, kariérny pohyb

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited