Feb 19, 2020   10:40 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:EVALUATION AND VISUALIZATION OF DATA CURRENT MEASUREMENT SYSTEM
Written by (author): Ing. Peter Mutňanský
Department: Department of electrical power engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Attila Kment, PhD.
Opponent:Ing. Marek Pípa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie a vizualizácia dát meracieho systému prúdu
Summary:Práca sa zaoberá jednotlivými meracími systémami prúdu, možnosťami vyhotovenia a požiadavkami, ktoré sú od týchto systémov vyžadované. Prináša základné definície meraných fyzikálnych veličín odvodených na základe jednotiek SI a rešerš v súčasnosti dostupných meracích systémov prúdu. Jednotlivé zariadenia a meracie systémy sú podrobne charakterizované ich fyzikálnymi vlastnosťami. Okrem teoretickej časti problematiky merania prúdu práca tiež obsahuje zdroje vysokých napätí z toho dôvodu, aby boli splnené potrebné teoretické predpoklady na realizáciu praktickej časti diplomového projektu. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie automatizovaného, resp. počítačom riadeného meracieho pracoviska. Obsahuje tiež meranie na galvanicky oddelenom precíznom meracom systéme prúdu na báze Rogowského cievky.
Key words:Merací systém prúdu, Rogowského cievka, LabVIEW

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited