Feb 28, 2020   7:50 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Solution of transient states of synchronous generator by MATLAB program
Written by (author): Ing. Jozef Durila
Department: Department of electrical machines and devices (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.
Opponent:Ing. Milan Uhrík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riešenie prechodných javov synchrónneho generátora programom MATLAB
Summary:Práca sa zaoberá popisovaním základných fyzikálnych vlastností synchrónneho stroja{SS}, overovaním jeho správania sa pri rôznych prechodných dejoch, ktoré môžu nastať a ich elimináciou. Medzi takéto prechodné deje patrí napr. náhla zmena zaťaženia alebo aj skrat na svorkách SS. V práci je zobrazená bloková schéma SS, ktorá bola vytvorená v programe Matlab Simulink pomocou matematických rovníc. Simulácie základných vlastností boli SS boli robené pomocou tohto zostaveného modelu. Simulácie, ktoré sa zaoberali silnoprúdovými obvodmi boli robené taktiež v Matlabe, kde bol model SS použitý z knižnice SimPowerSystems. Keďže synchrónne generátory, ktoré spolupracujú s tvrdou sieťou musia mať reguláciu činného a jalového výkonu, je v práci uvedený princíp odvodenia regulátora budenia a mechanického výkonu.
Key words:synchrónny stroj, simulácia, model

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited