Feb 17, 2020   2:31 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biogas utilization in fuel cells
Written by (author): Ing. Adam Ďurica
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bioplynu v palivových článkoch
Summary:SÚHRN ĎURICA, Adam: Využitie bioplynu v palivových článkoch. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Boleman- Trnava: MTF STU, 2009/2010. 53 s. Kľúčové slová : Palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj Palivový článok je elektrochemické zariadenie schopné premieňať potenciál energie obsiahnutej v chemickom palive na elektrickú energiu a teplo. Práca sa zaoberá v prvom rade bioplynom ako palivom pre palivové články, skúma jeho zloženie, vlastnosti, úpravu a samotné použitie ako paliva pre palivové články. Ďalej práca vysvetľuje všeobecný princíp fungovania palivového článku a podáva informácie o všetkých dostupných typoch palivových článkov. V praktickej časti je v úvode opísaný projekt HEZ, jeho ciele. Jedným z cieľom je zhotovenie prototypu zariadenia na výrobu bioplynu.. Keďže palivový článok je súčasťou prototypu, v práci je popísaná priama účasť na projekte súvisiaca s výberom konkrétneho palivového článku na základe získaných informácií pre projekt s ohľadom na veľkosť projektu a bezpečnosť.
Key words:palivový článok, bioplyn, projekt Hybridný elektrický zdroj

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited