28. 1. 2020  21:47 Alfonz
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie bioplynu na Slovensku
Autor: Ing. Monika Bobušová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Oponent:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie bioplynu na Slovensku
Abstrakt:Táto práca je pohľadom do problematiky primárnych energetických zdrojov a vyzdvihuje potrebu integrovania využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne bioplynu, do spoločnosti. V teoretickej časti sú tiež opísané základné charakteristiky bioplynu, jeho výroba, spracovanie a využitie v praxi. Ďalším bodom práce je opis samotnej bioplynovej stanice, jej prvkov, technológie a princípu fungovania, ale aj porovnanie výhod a nevýhod. V praktickej časti sú informácie o platnej legislatíve na Slovensku, vrátane najdôležitejších dokumentov, ktorých ciele sa stali záväznými naším členstvom v Európskej únii. V závere praktickej časti práce je sformulované využitie bioplynu v poľnohospodárskych bioplynových staniciach. Sú tu tiež pomenované bariéry a potrebné opatrenia, pre rozvoj využívania bioplynu na Slovensku.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, biopalivá, bioplyn, bioplynová stanica, anaeróbna fermentácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene