Nov 18, 2019   4:20 a.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biogas plant as a technological unit of biomass processing
Written by (author): Ing. Zuzana Dragulová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy
Summary:DRAGULOVÁ, Zuzana: Bioplynová stanica ako technologický celok na spracovanie biomasy. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva.- Školiteľ: Ing. Tomáš Boleman -- Trnava: MtF STU, 2010. 57s Kľúčové slová : biomasa, bioplyn, bioplynová stanica Cieľom bakalárskej práce je podať základné fakty o biomase, bioplyne a riadenej výrobe bioplynu, ktorá prebieha v bioplynovej stanici. Praktická časť bakalárskej práce je zameraná na popis konkrétnej bioplynovej stanice a jej technológie. Jedná sa o bioplynovú stanicu VPP SPU Kolíňany. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku biomasy. Popisuje vznik, základné rozdelenie, využitie a formy biomasy. Druhá kapitola sumarizuje vlastnosti bioplynu, popisuje jeho vznik a využitie. Tretia kapitola je zameraná na podrobný opis bioplynovej stanice s dôrazom na procesy, ktoré v nej prebiehajú ako i základné rozdelenie bioplynových staníc. Štvrtá kapitola popisuje technológiu bioplynovej stanice VPP SPU Kolíňany.
Key words:biomasa, bioplynová stanica, bioplyn

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited