Feb 18, 2020   7:18 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identifying learning styles of students of secondary vocational schools
Written by (author): Ing. Júlia Malovcová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia štýlov učenia sa žiakov stredných odborných škôl
Summary:Diplomová práca je zameraná na žiakov stredných odborných škôl a na typ ich dominantného učebného štýlu. Prvá časť je venovaná základným pojmom a teoretickým východiskám danej problematiky. Ďalej je spomenutý súčasný stav diagnostikovania učebných štýlov. V tejto časti sú spomenutí hlavní predstavitelia, ktorí sa tejto téme venovali ako David Kolb alebo Howard Gardner. Treťou časťou je diagnostický výskum ako a kde bol realizovaný, cieľ tohto výskumu, respondenti výskumu ako aj prípadné predpoklady výsledkov. V práci je takisto zahrnutá kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov výskumu. V neposlednom rade sú priložené závery a odporúčania pre prax. Cieľom práce je oboznámiť s množstvom učebných štýlov žiakov stredných odborných škôl, s rôznymi teóriami zaoberajúcimi sa touto problematikou a zistiť preferovaný štýl u žiakov a prípadné zmeny v porovnaní s výsledkami z predchádzajúcich výskumov.
Key words:učebný štýl, žiak, učenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited