9. 4. 2020  4:19 Milena
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
Autor: Bc. Zdeněk Hovanjec
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
Abstrakt:Súhrn Bibliografická identifikácia: Hovanjec Zdeněk Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa Bakalárska práca Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Bakalársky stupeň Trnava 2010 Kľučové slová: Moderné vyučovacie metódy, IKT, Informačno-komunikačné technológie, IAV, interaktívne vyučovanie, vyučovanie. Súčasný rýchly rozvoj vedy a techniky so sebou prináša potrebu zmeniť prístup k vzdelávaniu. Počítače ako také, ponúkajú široké možnosti ich využitia vo vzdelávaní, nielen pri vyučovaní exaktných predmetov ako matematika, fyzika a chémia, ale aj predmetov humanitných. Tabuľa, krieda, zošit, pero, učebnica - to sú i dodnes najrozšírenejšie pomôcky používané pri výučbe. Moderná doba so sebou prináša nové trendy, nové názory, ale ja nové vynálezy a technológie. Môžu tieto technológie zmeniť výučbu ? Je možné ich využívať vo väčšej miere aj napríklad pri vyučovaní ? Je možné spojiť klasickú tabuľu a moderné IKT prostriedky ? Je klasická tabuľa v triede nenahraditeľná ? Ak áno, čo je potrebné vedieť o ich používaní, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ich použiť a ako? Toto boli asi základné otázky, na ktoré som hľadal odpoveď pri písaní tejto práce. Použitiu moderných informačných technológií vo vyučovaní jednotlivých predmetov, sa venuje u nás pozornosť najmä v projekte Infovek, ktorý má na svojich stránkach námety a nápady použitia IKT priamo vo vyučovaní i pre rôzne mimo vyučovacie aktivity.
Klíčová slova:Moderné vyučovacie metódy, Informačno-komunikačné technológie, interaktívne vyučovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně