3. 4. 2020  0:30 Richard
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
Autor: Bc. Zdeněk Hovanjec
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
Abstrakt:Súhrn Bibliografická identifikácia: Hovanjec Zdeněk Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa Bakalárska práca Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Bakalársky stupeň Trnava 2010 Kľučové slová: Moderné vyučovacie metódy, IKT, Informačno-komunikačné technológie, IAV, interaktívne vyučovanie, vyučovanie. Súčasný rýchly rozvoj vedy a techniky so sebou prináša potrebu zmeniť prístup k vzdelávaniu. Počítače ako také, ponúkajú široké možnosti ich využitia vo vzdelávaní, nielen pri vyučovaní exaktných predmetov ako matematika, fyzika a chémia, ale aj predmetov humanitných. Tabuľa, krieda, zošit, pero, učebnica - to sú i dodnes najrozšírenejšie pomôcky používané pri výučbe. Moderná doba so sebou prináša nové trendy, nové názory, ale ja nové vynálezy a technológie. Môžu tieto technológie zmeniť výučbu ? Je možné ich využívať vo väčšej miere aj napríklad pri vyučovaní ? Je možné spojiť klasickú tabuľu a moderné IKT prostriedky ? Je klasická tabuľa v triede nenahraditeľná ? Ak áno, čo je potrebné vedieť o ich používaní, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ich použiť a ako? Toto boli asi základné otázky, na ktoré som hľadal odpoveď pri písaní tejto práce. Použitiu moderných informačných technológií vo vyučovaní jednotlivých predmetov, sa venuje u nás pozornosť najmä v projekte Infovek, ktorý má na svojich stránkach námety a nápady použitia IKT priamo vo vyučovaní i pre rôzne mimo vyučovacie aktivity.
Kľúčové slová:Moderné vyučovacie metódy, Informačno-komunikačné technológie, interaktívne vyučovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene