Apr 7, 2020   1:52 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Adaptation of secondary school pupils for university studies
Written by (author): Bc. Vladimír Kalužák
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium
Summary:Súhrn Kalužák, Vladimír, Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium, Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Trnava, 2010, + počet strán. Bakalárska práca je rozčlenená tak, aby čitateľovi umožnila pohľad na ucelený prierez témy Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium. Adaptáciu chápeme ako dobrú prispôsobivosť živého organizmu, teda i človeka, v novej situácii, teda i v prírodnej. V prípade problematiky, ktorou sa táto práca zaoberá sa jedná o spôsob prispôsobovania sa, respektíve neprispôsobovania sa študentov na vysokoškolské vzdelanie, ďalšie vzdelanie, ktoré nadväzuje na stredoškolské štúdium. Adaptácia na vysokoškolské štúdium je proces, pri ktorom študentom vzniká veľa nových situácii, ktoré musia riešiť, osvojujú pravidla a podmienky štúdia na vysokej škole, privykajú si na neznáme prostredie. Adaptovanie žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium predstavuje teda proces, pri ktorom je potrebné zohľadňovať množstvo faktorov. K týmto faktorom patria samozrejme študenti so svojimi osobnostnými charakteristikami, vlastnosťami, intelektom, motiváciou, sociálnym zázemím a záujmami. Samotná škola a jej ďalšie zložky ako internát, knižnica sú nasledujúce faktory, ktoré ovplyvňujú proces adaptácie študentov. Kľúčové slová: Adaptácia, Maladaptácia, Maladjustácia, Osobnosť študenta, Faktory ovplyvňujúce adaptáciu študentov na vysokoškolské štúdium, Psychohygiena učenia
Key words:Adaptácia, Maladaptácia, Maladjustácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited