Dec 15, 2019   11:11 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multicultural education at secondary schools
Written by (author): Bc. Viera Omastová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Tináková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multikulturálne vzdelávanie na stredných školách
Summary:SÚHRN Omastová, Viera: Multikulturálne vzdelávanie na stredných školách [Bakalárska práca], Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD. Trnava: MtF STU, 2010. 54 s. Predmetom skúmania bakalárskej práce je multikulturálne vzdelávanie, multikultúrna výchova a medzikultúrny dialóg. Tieto komponenty sa primárne zaoberajú odlišnými kultúrami. Cieľom práce je zistiť aký vplyv má multikulturálne vzdelávanie na rozvoj multikultúrneho dialógu v súčinnosti nadobudnutých postojov, zručností a vedomostí, ktoré sú predpokladom pre úspešné vedenie medzikultúrneho dialógu. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej. Teoretická časť práce mapuje multikultúru od jej počiatkov. Ďalej vymedzuje základné pojmy, charakterizuje obsah multikultúrnej výchovy a predmet multikultúrnej výchovy a vzdelávania. Taktiež v práci charakterizujeme metódy, princípy a funkcie multikultúrnej výchovy. Jedna časť je určená roku 2008, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu, chápaniu obsahu medzikultúrneho dialógu a zoznamu postojov, zručností a vedomostí, ktoré sú predpokladom pre vedenie (úspešné) medzikultúrneho dialógu. Taktiež sa zamýšľame nad pripravenosťou učiteľov na multikultúrnu výchovu na školách. Cieľom empirickej časti je po preštudovaní dostupnej odbornej literatúry zistiť pomocou dotazníka ako žiaci Strednej odbornej školy potravinárskej Cabajská 6 v Nitre a Gymnázia, Párovská 1 v Nitre, vnímajú multikultúrnu výchovu v škole. Kľúčové slová: Multikultúra. Multikultúrna výchova. Multikulturálne vzdelávanie. Medzikultúrny dialóg. Kultúra. Identita. Migrácia. Menšiny.
Key words:Multikultúra, Multikulturálne vzdelávanie, Medzikultúrny dialóg

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited