Feb 19, 2020   12:21 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The improvement suggestion of organizational structure of the company IDO EET Levické strojárne, s.r.o.
Written by (author): Ing. Štefan Ridzoň
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry v spoločnosti IDO EET Levické strojárne, s.r.o.
Summary:V mojej bakalárskej práci som sa zaoberal problematikou organizácie. V prvej časti som sa venoval teoretickému popisu riešenej problematiky, definoval pojmy organizovanie, organizačná štruktúra a faktory ovplyvňujúce výber vhodnej organizačnej štruktúry. V ďalšej časti som analyzoval súčasný stav spoločnosti. Na základe teórie popísanej v tejto práci a praktických poznatkov získaných počas práce v tejto spoločnosti som navrhol zdokonalenie organizačnej štruktúry, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu výrobného procesu. V záverečnej časti práce som zhrnul prínosy, ktoré by navrhovaná zmena priniesla.
Key words:organizácia, organizovanie, organizačná štruktúra

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited