Feb 21, 2020   4:28 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Circulation system of documentation and records management in accordance with norm STN EN ISO 9001 and work of technical office in the company ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Written by (author): Bc. Marcela Boriová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Opponent:Ing. Marta Kotesová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém riadenia obehu dokumentácie a záznamov v zmysle normy STN EN ISO 9001 a činnosť kancelárie technickej dokumentácie vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Summary:V predloženej bakalárskej práci je mojím cieľom poukázať na činnosti vo firme ŠKODA SLOVAKIA, a.s. súvisiace s riadením obehu dokumentácie s poukázaním na špecifické po-žiadavky vyplývajúce z faktu, že spoločnosť je dodávateľom inžinierskych a servisných čin-ností pre energetiku a podieľa sa aj na výstavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce, keď v minulosti zrealizovala aj dodávky primárnej časti 1. a 2. bloku. V prvej kapitole som sa venovala teoretickým otázkam riadenia dokumentácie v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009. Boli definované základné pojmy a ozrejmené požiadavky na dokumentáciu. V ďalšej časti som predstavila firmu ŠKODA SLOVAKIA, a.s. a opísala systém riadenia do-kumentácie a záznamov v tejto organizácii. V tretej kapitole som sa venovala problematike špecifickej činnosti kancelárie technickej dokumentácie, konkrétne postupu od vypracovania technologického postupu, plánu kontrol a skúšok, a plánu organizácie montáže, cez postup schválenia až po konečné odovzdanie na pracovisko atómovej elektrárne.
Key words:ISO 9001, riadenie dokumentov, riadenie záznamov, dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited