Oct 28, 2020   4:53 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Failure cause analysis in assembly process improvement
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Dušan Kravec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza príčin chýb výrobku pri zlepšovaní montážneho procesu
Summary:
Cieľom záverečnej práce bolo klasifikovať chyby, charakterizovať analýzu FMEA a následne aplikovať na chybu vznikajúcu vo výrobnom procese. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 7 obrázkov, 2 tabuľky a 3 schémy. Prvá kapitola bola venovaná klasifikácií chýb v montážnom procese, v ďalšej časti sme charakterizovali metódu FMEA, ktorá sa venuje analýze vzniku chýb. V záverečnej kapitole sme pomocou tejto metódy zistili dôvody vzniku chyby na madle dverí. Výsledkom riešenia danej problematiky je rozbor faktorov vplývajúcich na vznik chýb a zároveň návrhy na elimináciu vzniku.
Key words:
chyba, Ishikawa diagram, eliminácia chýb, analýza chýb

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
použité interné údaje spoločnosti.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited