Jan 24, 2020   3:39 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation of quality management system in sense of norms STN EN ISO 9001:2008
Written by (author): Ing. Miloš Husák
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Eva Kureková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle nových noriem STN EN ISO 9001:2008
Summary:Predložená diplomová práca je venovaná teoretickej a súčasne praktickej analýze systému manažérstva kvality vo výrobnej spoločnosti. V prvej časti sú uvedené teoretické základy v oblasti kvality a taktiež jej vývoj. Ten sa datuje už do obdobia egyptských faraónov. Prudký vývoj však začal až s priemyselnou výrobou a to hlavne po druhej svetovej vojne. Prvé normy ra-du ISO 9000 boli verejnosti predstavené v roku 1987 a vyvíjajú s až po dnes. My sme sa v práci riadil podľa úpravy z roku 2008. Ďalšia časť je konkrétne zameraná na dokumenty vybranej spoločnosti. Tie sú preskúmané a porovná-vané s požiadavkami normy. Analýzou bolo ziste-ných mnoho nedostatkov, ktoré sú v tomto bode po-drobne popísané. Medzi hlavné patrili: neúplnosť dokumentov nesúlad skutočnosti s predpisom chýbajúce časti Posledná časť je venovaná riešeniam zistených prob-lémov. Tu je opísané, ako boli konkrétne chyby od-straňované, prípadne ako by sa dali v budúcnosti riešiť. Cieľom práce je aktualizácia systému manažérstva kvality a zlepšenie jeho fungovania.
Key words:manažérstvo kvality, dokumenty kvality, analýza, audit, norma

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited