Jun 1, 2020   11:59 p.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Concurrent Processes Implementation in Embedded Systems
Written by (author): Ing. Michal Valiček
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Vojtko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia súbežných procesov vo vnorených systémoch
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je vysvetliť rozdiely pri vývoji vnorených systémov, zvlášť systémov pracujúcich v reálnom čase a systémov pracujúcich na osobných počítačoch. Analyzovať mechanizmy prepínania úloh a metódy plánovania procesov u vybraných mikropočítačov, vhodných na nasadenie na kritické operácie. V praktickej časti testujeme RT charakteristiky operačného systému RIOS, ktorý poskytuje metódy na plánovanie množiny periodických úloh s fixnými prioritami. Následne doimplementujeme podporu plánovania aperiodických úloh a algoritmy na zabezpečenie deterministickosti celého systému. V praktickej časti ďalej analyzuje RT charakteristiky systému s operačným systémom Linux prostredníctvom nástroja CyclicTest. Prípadné zlyhanie systému pracujúceho v reálnom čase môže zapríčiniť materiálne škody alebo dokonca ujmu na zdraví človeka. Správnosť výpočtu sa na takomto systéme neodvíja iba od matematickej správnosti, ale aj od doby potrebnej na spracovanie. Prekročenie tejto doby musí byť vnútornými mechanizmami zistené a takýto zmeškaný výpočet, napriek matematickej správnosti, zahodený alebo použitý špecifickým spôsobom.
Key words:
reálny čas, vnorený systém, súbežné procesy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited