Oct 20, 2020   1:47 p.m. Vendelín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Partial Suggestion Directive for Testing of Big Software Systems
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Summary:
Diplomová práca sa venuje problematike testovania softvéru a jeho realizácii, ktorá si v praxi vyžaduje dôkladné plánovanie, prípravu a dokumentáciu. Cieľom práce je vytvoriť čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkého softvérového systému. Prvá časť obsahuje teoretický prehľad a definície základných pojmov -- chyba, životný cyklus, softvérový systém, testovanie softvéru, úloha testera a unifikovaný modelovací jazyk UML. Druhá časť práce je zameraná na zásady, techniky a metódy testovania softvéru. Tretia časť práce obsahuje návrh čiastkovej smernice testovania systému. Základom pre návrh testovacej dokumentácie (Test plán, Test report) bola norma IEEE 829-2008. Táto časť obsahuje aj postupy vykonania testov a reportovania chýb, ktoré sú znázornené pomocou diagramov v modelovacom jazyku UML. Záverečná časť práce hodnotí splnenie cieľov a význam návrhu smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov.
Key words:
chyba, životný cyklus, testovanie softvéru, IEEE 829-2008, UML

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited