21. 1. 2020  6:54 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Martin Svoboda
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje problematike testovania softvéru a jeho realizácii, ktorá si v praxi vyžaduje dôkladné plánovanie, prípravu a dokumentáciu. Cieľom práce je vytvoriť čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkého softvérového systému. Prvá časť obsahuje teoretický prehľad a definície základných pojmov -- chyba, životný cyklus, softvérový systém, testovanie softvéru, úloha testera a unifikovaný modelovací jazyk UML. Druhá časť práce je zameraná na zásady, techniky a metódy testovania softvéru. Tretia časť práce obsahuje návrh čiastkovej smernice testovania systému. Základom pre návrh testovacej dokumentácie (Test plán, Test report) bola norma IEEE 829-2008. Táto časť obsahuje aj postupy vykonania testov a reportovania chýb, ktoré sú znázornené pomocou diagramov v modelovacom jazyku UML. Záverečná časť práce hodnotí splnenie cieľov a význam návrhu smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov.
Kľúčové slová:chyba, životný cyklus, testovanie softvéru, IEEE 829-2008, UML

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene