Dec 11, 2019   1:14 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Projection of information system for tennis academy
Written by (author): Ing. Marián Škvarenina
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Palaj, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému tenisovej akadémie
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo zaoberať sa návrhom informačného systému a jeho samotnou realizáciu s využitím čo najmodernejších a najdostupnejších modelovacích, programovacích prostriedkov. V úvodnej časti práce som vykonal analýzu súčasného stavu skúmanej problematiky. V práci je rozpracovaný katalóg užívateľských požiadaviek, ktorý bol neskôr využitý na implementáciu samotného systému. Pilotnou časťou pri programovaní akéhokoľvek systému je jeho návrh. Návrh systému som uskutočnil pomocou UML modelov, ktoré obsahovali viaceré diagramy ako usecase diagramy, diagramy aktivít, diagramy tried, stavové, sekvenčné, komunikačné diagramy. Systém som namodeloval v modelovacom nástroji Enterprise Architect v7. Následne som v práci vykonal transformáciu diagramu tried, vytvoril som dátovým model systému a implementoval ho do mnou zvoleného databázového systému Oracle Database 10g. Pre takto navrhnutý systém som vytvoril používateľské rozhranie systému pomocou programovacieho jazyka Delphi v7, ktorému som následne vytvoril dokumentáciu.
Key words:UML, informačný systém, diagramy, databáza, implementácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited