Feb 19, 2020   12:35 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Observation of stresses present in high strength steels weld joints
Written by (author): Ing. Mária Mičková
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Opponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie napäťových pomerov v zvarových spojoch vysokopevných ocelí
Summary:Cieľom diplomovej práce je hodnotenie priebehu napätí vo zvarových spojoch rôznych druhov vysokopevných ocelí (ZK, TOO, ZM) a ich súvis s parametrami zvárania. Základnou experimentálnou technikou pre vyhodnotenie napätí je rtg. difrakčná analýza, doplnená o metalografické techniky s využitím svetelnej mikroskopie. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou a zvariteľnosťou vysokopevných ocelí a základnými aspektami zvariteľnosti. Druhá kapitola pojednáva o napätiach a deformáciách, ktoré vznikajú vo zvarových spojoch v priebehu a po technologickom procese zvárania. Zároveň boli analyzované spôsoby zníženia uvedených napätí. Tretia kapitola stručne charakterizuje postupy merania zvyškových napätí v prítomných v oblasti zvarového spoja. Experimentálnu časť diplomovej práce tvorí štvrtá a piata kapitola. V štvrtej kapitole je podrobne popísaný výber experimentálnych podmienok a samotný postup realizácie experimentálnych prác. Výsledky získané pomocou rtg. tenzometrie, svetelnej mikroskopie a meraním mikrotvrdosti cez rozhrania zvarových spojov sú uvedené v kapitole 5.
Key words:zvarové spoje, vysokopevné ocele, röntgenová difrakčná analýza

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited