Jan 25, 2020   5:21 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth of intermetallic phases on interface solder - substrate
Written by (author): Ing. Ivana Hlaváčová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rast intermetalických fáz na rozhraní spájka - substrát
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo štúdium intermetalických fáz na rozhraní spájka - Cu substrát.Práca pozostáva z teoretickej a experimentálnej časti. V teoretickej časti je spracovaná podrobná časopisecká a patentová rešerš z oblasti výskumu IMF na rozhraní metalurgického spoja spájka-substrát. V rámci spracovanej teórie o IMF sa spomenuli aj fázy kovových sústav ako napr. Zintlové, Lavesové a Hume-Rotheryho. Konštatovalo sa, že v oblasti výskumu metalurgie spájkovania bezolovnatými spájkami zaostávame za špičkovým výskumom v priemyselne najvyspelejších štátov sveta (Japonsko, Čína, USA a pod.). Na Slovensku sa okrem MTF STU zaoberajú výskumom v tejto oblasti prakticky len na Ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Experimentálna časť je venovaná tvorbe IMF pri spájkovaní spájkami SnCu0.7, SnAg0.3Cu0.7, SnAg3.5Cu0.7 a SnAg3.5 pri rôznych časoch ponoru substrátu do tekutej spájky. Časy zotrvania Cu v spájke boli 2, 4, 16 a 256 s. Kvalita naviazania spájky na substrát sa hodnotila optickou mikroskopiou a detailnejšie EDX mikroanalýzou. Potvrdil sa vznik jednotlivých IMF predpokladaný v konkrétnych fázových diagramoch. Oblasti rozhrania spájka-substrát mali difúzny charakter. Štúdium vzniku a rastu IMF je veľmi dôležité z hľadiska štruktúrnej stability a tým aj úžitkových vlastností vyhotovených spojov.
Key words:bezolovnaté spájky, spájkovanie, meď, intermetalické fázy (IMF), difúzia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited