Jul 11, 2020   5:37 a.m. Milota
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Environmental and safety aspects of biogas production from biomass
Written by (author):
Ing. Barbora Bodzionyová
Department:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu z biomasy
Summary:
Diplomová práca je zameraná na posúdenie environmentálnych a bezpečnostných aspektov výroby bioplynu z biomasy. V úvode je charakterizovaná biomasa ako obnoviteľný zdroj energie, jej energetická hodnota a chemické zloženie. Ďalšia časť hovorí o spôsoboch výroby bioplynu z biomasy a ich posúdení z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska. Ďalším bodom práce je opis bioplynovej stanice, jej prvkov a taktiež porovnanie jej výhod a nevýhod. Experimentálna časť sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na výroby bioplynu z odpadovej biomasy a stanovením fyzikálno-chemických parametrov vstupnej suroviny na výrobu bioplynu (čistiarenského kalu a kuchynského odpadu). Analýzou vstupnej suroviny sa zistilo, že obsah sušiny v substráte vyhovuje podmienkam mokrej fermentácie. Na základe týchto výsledkov možno konštatovať, že čistiarenský kal a kuchynský odpad sú vhodné na výrobu bioplynu. Vzhľadom na veľmi nízku produkciu bioplynu nebolo možné analyzovať jeho jednotlivé zložky dostupným analyzátorom.
Key words:
biomasa, anaeróbna fermentácia, bioplyn, bioplynová stanica


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited