Jan 20, 2020   7:46 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of waste water in Lindström Ltd., Trnava
Written by (author): Ing. Mária Kollárová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent:Ing. Eliška Kunová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou odpadových vôd ktoré vznikajú v spoločnosti Lindström s. r. o. V teoretickej časti práce sú charakterizované priemyselné odpadové vody, ich vplyv na životné prostredie a metódy ich čistenia so zameraním na tie, ktoré sa využívajú v uvedenom podniku. Ďalšia časť je venovaná popisu činností vykonávaných v spoločnosti Lindström s. r. o. spolu s technologickým opisom čistiacej stanice. Záverečná časť teoretickej časti popisuje plán preventívnych opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. V úvode experimentálnej časti sú zhrnuté použité analytické metódy stanovenia vybraných ukazovateľov akosti odpadovej vody. Na základe požiadaviek organizácie boli stanovené nasledovné parametre odpadovej vody: pH, vodivosť, koncentrácie dusičnanov, dusitanov, amónnych a fosforečnanových iónov. Zo zistených výsledkov možno konštatovať, že aj keď účinnosť odstraňovania znečistenia v čistiacej stanici nie je vysoká, nezaznamenali sme prekročenie limitných hodnôt pre vypúšťané odpadové vody. Zadanie diplomovej práce a jej ciele boli splnené. Diplomová práca bude slúžiť ako interný materiál pre potreby zamestnancov Lindström s. r. o.
Key words:analýza, čistiaca stanica, odpadové vody

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited