Feb 19, 2020   10:28 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MULTIFUNCTIONAL BUILDING IN TATRANSKA LOMNICA
Written by (author): Ing. Lukáš Kolek
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvia Szalayová, PhD.
Opponent:Ing. Rudolf Hrudkay, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt, Tatranská Lomnica
Summary:V mojej diplomovej práci som sa zaoberal vypracovaním jednotlivých stavebno- technologických postupov pri výstavbe POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU V TATRANSKEJ LOMNICI. V prvej časti mojej diplomovej práci sa zaoberám celkovým opisom spomínanej stavby a vypracovaním technickej správy zariadenia staveniska. V prvej časti diplomovej práci ďalej riešim grafickú časť zariadenia staveniska hlavnej a pridruženej stavebnej výroby. V druhej časti mojej diplomovej práce sa venujem riešeniu časového plánu pre celkovú dobu potrebnú na výstavbu spomínaného objektu po jednotlivých stavebných činnostiach. Informácie vo vypracovanom časovom pláne budú pre zhotoviteľa nápomocné pri určovaní nadväznosti stavebných činností, nasadenie mechanizácie, dodávku materiálu a nasadenie počtu pracovníkov. Taktiež časový plán ponúka kontrolu dodržiavania časového postupu výstavby a dodržiavania termínov. V tretej časti diplomovej práci riešim problematiku s ochrany a odstránenia konkrétnych drevín, ktoré sa nachádzajú na stavenisku polyfunkčného objektu v Tatranskej Lomnici a jeho blízkom okolí. Tento technologický predpis vypracovaný pre túto stavbu, spolu s projektovou dokumentáciou rieši presné postupy ochrany alebo prípadného výrubu drevín na stavenisku.
Key words:stromy, Polyfunkčný objekt, Tatranská Lomnica

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
osobný dôvod.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited