Feb 19, 2020   11:45 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Štúdia vedenia trasy cesty II/564 v úseku Levice-Tlmače s napojením na R1
Written by (author): Ing. Igor Balucha
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Opponent:Ing. Gabriel Bálint
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdia vedenia trasy cesty II/564 v úseku Levice-Tlmače s napojením na R1
Summary:Cieľom diplomovej práce je formou technickej štúdie prehodnotiť záujmové územie medzi mestami Levice a Tlmače. Výsledkom prehodnotenia by mal byť návrh úpravy vedenia trasy cesty II/564 v uvedenom úseku. Na základe mapových podkladov v mierke 1:10000 a celoštátneho sčítania dopravy z roku 2000 a 2005 treba vypracovať dva varianty cestnej komunikácie, ktoré vedú mimo zastavané územie a pôvodnú komunikáciu - variant 0 so začiatkom úseku pred mestom Levice na ceste I/51 a koncom úseku na ceste II/564 za mestom Tlmače s možným výhľadovým napojením na rýchlostnú cestu R1 pri obci Čaradice. V technickom vypracovaní variantov je potrebné vyriešiť smerové a výškové vedenie trasy a podrobné riešenie umiestnenia úrovňových križovatiek. Navrhnutým variantom je nutné priradiť a posúdiť kategóriu cestnej komunikácie, návrhovú rýchlosť, navrhnúť a posúdiť vozovku, vypracovať ekonomické a dopravno -- technické porovnanie jednotlivých variant pričom jeden z dvoch navrhovaných variantov sa odporúča pre ďalšie riešenie.
Key words:štúdia, technické, trasa

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited