Feb 21, 2020   4:37 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of aplication of tools and methods in optimalization of calibration process in ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Written by (author): Ing. Vladimír Kuracina
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Martonová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Vlček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia nástrojov a metód pri optimalizácii procesu kalibrácie v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Summary:SÚHRN KURACINA, Vladimír : Návrh využitia nástrojov a metód pri optimalizácii procesu kalibrácie v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Ivana Mrvová. -- Trnava : MtF STU, 2010. 73 s. Kľúčové slová : kvalita, systém manažérstva kvality, proces, metódy a nástroje zlepšovania manažérstva kvality, Six Sigma Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť metódy a nástroje manažérstva kvality tak, aby sa znížila vysoká nepodarkovosť súčiastky GK -- 280 vyrábanej vo firme ZF Boge Elastmetall. V prvej kapitole mojej diplomovej práce som sa zameral na systém zlepšovania procesov pomocou metodiky DMAIC v teoretickej rovine. Druhá kapitola diplomovej práce je venovaná bližšiemu poznaniu súčasného stavu využívania nástrojov a metód manažérstva kvality v podniku ZF Boge Elastmetall a.s. V tretej kapitole diplomovej práce som sa zaoberal návrhom nástrojov a metód manažérstva kvality, ktoré by mohli vyriešiť problém nepodarkovosti súčiastky GK 280. V záverečnej kapitole som zhodnotil účinnosť navrhnutých nástrojov a metód a tiež som zhodnotil prínosy ich používania pri riešení vzniknutých problémov. Pri riešení problému som použil viacero nástrojov manažérstva kvality, čím som splnil zadanie práce. Táto práca má význam hlavne pre podnik ZF Boge Elastmetall, pretože sa mi podarilo vyriešiť problém vysokej nepodarkovosti pri výrobe súčiastky GK -- 280.
Key words:kvalita, proces, Six Sigma

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Prílohy diplomovej práce obsahuje prílohy, ktoré sú internými dokumentmi podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. a obsahujú know - how výroby súčiastky GK - 280. .


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited