Apr 5, 2020   7:17 a.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Researching of the properties of pressing when compressing a mixture of metal powders
Written by (author): Ing. Andrej Podhajský
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Roland Šuba, PhD.
Opponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Summary:Cieľom práce je zistiť, aký vplyvu na rozmerové vlastnosti výliskov má prídavok medi rozdielneho obsahu do kovového prášku. Dôležitý sledovaný parameter je aj pevnosť vyrobených výliskov. Diplomová práca sa skladá z dvoch rozsiahlych častí. V prvej časti práce sú podrobne uvedené vlastnosti a špecifické kovových práškov podľa spôsobu výroby, príprava práškov pred lisovaním, lisovanie a javy, ktoré tieto procesy sprevádzajú. V časti diplomovej práce venovanej experimentu sú popísané vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé výlisky. Ďalej sú postupne rozpísané kroky, akými experiment prebiehal aj so získanými nameranými hodnotami. Na základe dosiahnutých výsledkov experimentu, je možné konštatovať, že prídavok medi má za následok rozdiel v rozmeroch výliskov. Najväčšie percentuálne zmeny sa prejavili v oblasti zmeny pevnosti vylisovaných skúšobných vzoriek.
Key words:lisovanie, lisovateľnosť, práškové zmesi, meď, vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited